Το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της Τράπεζας, ενώ μέλη του συμμετέχουν στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Τράπεζας.

Λάππας Αναστάσιος - Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Καλογερομήτρος Δημήτριος - Α΄ Αντιπρόεδρος
Δημοβέλης Γεώργιος - B΄ Αντιπρόεδρος
Αλιάγας Αθανάσιος - Γραμματέας
Ταμπακιώτης Ευάγγελος - Ταμίας
Τσιώνας Ιωάννης - Αναπληρωτής Γραμματέας
Πλησιώτης Σωτήριος - Αναπληρωτής Ταμίας
Γάτος Δημήτριος - Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος
Λέντζας Σοφοκλής - Μέλος 
Μπαλατσός Σπυρίδων - Μέλος
Νάκης Βασίλειος - Μέλος