Ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ 2411/07.06.2021), όπως αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2021, θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4224/2013 από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ Δανειολήπτη και ιδρύματος, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης λύσης κατόπιν της ανά περίπτωση αξιολόγησης. Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και οι διαδικασίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στο παραπάνω πλαίσιο εισάγεται, προς εφαρμογή τόσο από τις Τράπεζες όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας δύναται συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενημερώνοντάς τους έγκαιρα και με σαφήνεια, αναφορικά με εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των οφειλών τους σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης και πάντοτε εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Έντυπα & Δικαιολογητικά

Για Φυσικά Πρόσωπα: ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

 

Για Νομικά Πρόσωπα: πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Λοιπά έντυπα