Ισχύουν τα χαρακτηριστικά του ανοιχτού κεφαλαίου κίνησης με επιπλέον τα κάτωθι χαρακτηριστικά  :

-       Εκταμιεύσεις ανάλογα με τις προσκομιζόμενες επιταγές ή και τιμολόγια πελατών σε ποσοστό χρηματοδότησης από 80 % μέχρι και 100 %.

-       Αποπληρωμή της χρηματοδότησης με την εξόφληση των υπέγγυων επιταγών ή και των τιμολογίων. Με τα περιθώρια των καλύμματων καλύπτονται οι τόκοι 6 μήνου και στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί οι τόκοι  το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό όψεως της πιστούχου επιχείρησης.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών