Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υιοθέτησε και εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Συνεταιριστές της, τα Στελέχη, τους Υπαλλήλους, τους Συνεργάτες και τους Προμηθευτές και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του κοινού.
Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των Πελατών και της Πολιτείας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας εφαρμόζει τον νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα όσα ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνίσταται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια συμμόρφωσης στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Γενικού Διευθυντή και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην Τράπεζα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που επιβάλει η σύγχρονη διακυβέρνηση και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο. Επιπλέον, από τον Οκτώβριο 2014 έχει καταγραφεί και εγκριθεί η πολιτική Διαχείρισης των Παραπόνων/Καταγγελιών με τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας, σύμφωνα με τον οποίο οι Εργαζόμενοι όσο και τα τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρουν στον Υπεύθυνο της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης μία καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό ή παράπονο σχετικά με τυχόν θέματα παραβιάσεων των πολιτικών της Τράπεζας ή και της νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. O Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ορίζει τα καθήκοντα και κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών και Συμβουλίων της Τράπεζας.