Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ο εκτοκισμός γίνεται κάθε 6μηνο την 30/06 και την 31/12 και μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15 %.

ΣΗΜΑΝΤΙKH ΣΗΜΕΙΩΣΗ που ισχύει για όλες τις παραπάνω κατηγορίες καταθέσεων :

Η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης  Καταθέσεων και Επενδύσεων ( Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, στο σύνολό τους, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ( Σ.Κ.Κ.) του Ταμείου του ΤΕΚΕ , σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370 / 2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.  Πατήστε εδώ για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών.

 

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών