• Πληρωμές Λογαριασμών των Οργανισμών που είναι ενταγμένοι στην ΔΙΑΣ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των  τελών κυκλοφορίας , εύκολα και με ασφάλεια χρεώνοντας τον καταθετικό λογαριασμό σας.
  • Πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες (Φ.Π.Α., εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εισφορές Ο.Α.Ε.Ε., Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Ε.Τ.Α.Ο., Τ.Ε.Α.Γ.Ε., Κτηματολόγιο 401 & 402, Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, Τ.Σ.Α.Υ, Δ.Ε.Κ.Ο. / Δ.Ε.Υ.Α. / Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης,  Τηλεφωνία / Internet, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Λοιπές εταιρείες). 

Προετοιμασία Πληρωμών Λογαριασμών: Προετοιμασία για την πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες η οποία μπορεί να εκτελεστεί, να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί μελλοντικά.