Απευθύνεται σε αγρότες  δικαιούχους της «ενιαίας ενίσχυσης», οι οποίοι έχουν δηλώσει ως λογαριασμό πίστωσης των ενισχύσεων, τον Λογαριασμό Ενίσχυσης που τηρούν στην Τράπεζα μας. Σκοπός, η κάλυψη των ετήσιων καλλιεργητικών / παραγωγικών αναγκών, όπως: εργατικά, εφόδια, καύσιμα, ζωοτροφές, αγορά & συντήρηση μικρο-εξαρτημάτων.

Διαδικασίες  άμεσης και ευέλικτης προσέγγισης των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης με έμπειρο στελεχιακό δυναμικό  με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου ή μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών αυτών. Το ύψος του Κεφαλαίου Κίνησης καθορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και ανανεώνεται κάθε χρόνο, διάστημα στο οποίο επανακαθορίζονται οι νέες ανάγκες που προκύπτουν υπολογίζοντας και τις αλλαγές του οικονομικού κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα. Τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης αυτής είναι :

-       Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου.

-       Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 και η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,12 %. Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχει  χρησιμοποιηθεί . Το επιτόκιο εξάγεται από το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης + περιθώριο + εισφ.Ν.128

-       Λογισμός τόκων  ανά ημερολογιακό 6 μηνο.

-       Αμεση εκταμίευση και εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε όλο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών τους αναγκών.

 

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών