• ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους που αφορούν τη ζωή τους (θάνατος-επιβίωση), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.

 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Όταν ασφαλίζονται με ένα Συμβόλαιο Ζωής ολόκληρες ομάδες φυσικών προσώπων, όπως οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, τα μέλη ενός σωματείου, οι δανειολήπτες μιας τράπεζας, κ.λ.π. 

 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους  που έχουν αιτία μόνο το ατύχημα (όχι ασθένεια) αφορούν τη ζωή τους (θάνατος), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.   

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
  Με το παρόν πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν οι εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων, τα βοηθητικά κτίρια των
  θερμοκηπίων, ο πάγιος εξοπλισμός και τα μηχανήματα τους, καθώς και η φυτική παραγωγή εντός του
  θερμοκηπίου.
  Ενδεικτικό πλαίσιο ασφάλισης
  · Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από Δάσος
  · Ζημιές από Ευρεία Έκρηξη, καπνό
  · Ζημιές από Πτώση Αεροσκαφών και Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
  · Βραχυκύκλωμα
  · Θραύση υαλοπινάκων
  · Έξοδα αποκομιδής ερειπίων συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου
  · Έξοδα και αμοιβές για μηχανικούς & απαιτήσεις δημοσίων αρχών
  · Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς
  · Ζημιές από Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετό
  · Ζημιές από Διάρρηξη, Υπερχείλιση Δεξαμενών ή/ και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, Ψύξης,
  Ύδρευσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης
  · Ζημιές από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές και Κακόβουλες
  Ενέργειες
  · Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης και /ή ληστείας. Ζημιές κλέπτη
  · Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών
  · Όρος προστασίας υπασφάλισης
  · Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
  Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις:
  · Σεισμός
  · Φυτική Παραγωγή
   
 2. Η ασφάλιση φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου καλύπτει:
  - Καιρικά φαινόμενα (Χαλάζι, Χιόνι, Παγετός, Θύελλα, Κεραυνός)
  - Πλημμύρα
  - Διάβρωση θεμελίων λόγω πλημμύρας
  - Διαρροή, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης
  - Φωτιά από βραχυκύκλωμα, δάσος, έκρηξη λέβητα
  - Καπνό ή και θερμότητα

Για την έκδοση προσφοράς ασφάλισης απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν στην
Εταιρεία είναι:
- Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Ασφάλισης
- Φωτογραφίες χώρου (εσωτερικά & εξωτερικά)
- Πιστοποιητικό Κατασκευαστή βάσει Υπουργείου ΑΑ
- Εγγύηση Πλαστικών
Τα χωρικά (ιδιοκατασκευές) θερμοκήπια δεν ασφαλίζονται με το παρόν πρόγραμμα.
 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Η κάλυψη που παρέχει η Εταιρεία μας στην Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή συμπληρώνει την κάλυψη του
  Δημόσιου Φορέα (ΕΛΓΑ) και με το πρόγραμμα ασφάλισης Φυτικής παραγωγής υπαίθριων καλλιεργειών
  καλύπτει (όπως και ο ΕΛΓΑ):
  · Παγετό
  · Χαλάζι
  · Ανεμοθύελλα
  · Πλημμύρα
  · Καύσωνα και Ηλιακή ακτινοβολία
  · Χιόνι
  · Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
  · Κίνδυνοι από τη θάλασσα
  Επίσης, δίδονται και οι κάτωθι καλύψεις, οι οποίες δεν ασφαλίζονται από τον ΕΛΓΑ:
  · Φωτιά