• ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους που αφορούν τη ζωή τους (θάνατος-επιβίωση), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.

  • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Όταν ασφαλίζονται με ένα Συμβόλαιο Ζωής ολόκληρες ομάδες φυσικών προσώπων, όπως οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, τα μέλη ενός σωματείου, οι δανειολήπτες μιας τράπεζας, κ.λ.π. 

  • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους  που έχουν αιτία μόνο το ατύχημα (όχι ασθένεια) αφορούν τη ζωή τους (θάνατος), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.