Το CRS έχει επιβληθεί στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2), αλλά και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία των πελατών τους σύμφωνα με τους νόμους:

  • Ν.4378/2016 για την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2014/107/ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα και της οδηγίας 2015/2060/ΕΕ.
  • Ν.4428/2016 για την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών και διατάξεων εφαρμογής.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα προσδιορίζουν και συγκεντρώνουν συγκεκριμένες πληροφορίες/στοιχεία για τους πελάτες τους με φορολογική κατοικία σε χώρα που συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και αναφέρουν κάθε χρόνο τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.

Οι παραπάνω πληροφορίες/ στοιχεία των δηλωτέων προσώπων αφορούν:

  • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
  • Διεύθυνση
  • Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/TIN)
  • Στοιχεία και υπόλοιπο λογαριασμών
  • Τόκους - Μερίσματα

Για να προσδιοριστεί το φορολογικό καθεστώς για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) και την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (Directive on Administrative Co-operation – DAC2) ζητείται από τους Πελάτες να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα τα οποία είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα της Τράπεζας και να προσκομίσουν μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

  • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα.
  • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για νομικά πρόσωπα.
  • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για ελέγχοντα πρόσωπα.

Διαβάστε την Ενημέρωση για το CRS/DAC2 και την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των Ν.4428/2016 & 4378/2016.

Καθώς η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει φορολογικές συμβουλές, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το CRS και τον κατάλογο των χωρών/δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει συμβάσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από: