Λογαριασμοί

 • Κίνηση Λογαριασμού: Προβολή, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο MS Excel της κίνησης των καταθετικών λογαριασμών.
 • Υπόλοιπο Λογαριασμού: Προβολή και εκτύπωση των στοιχείων του υπολοίπου των καταθετικών λογαριασμών  (αριθμός λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, σύντομη περιγραφή για εύκολη αναγνώριση του λογαριασμού, λογιστικό υπόλοιπο, διαθέσιμο υπόλοιπο,  μη διαθέσιμο ποσό, δεσμευμένο ποσό ).
 • Λίστα Λογαριασμών: Προβολή όλων των καταθετικών λογαριασμών και των δηλωμένων από τους χρήστες των  καταθετικών λογαριασμών τρίτων.
 • Στοιχεία Λογαριασμού: Προβολή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών  (IBAN λογαριασμού και κατάστημα όπου αυτός τηρείται).

 

Μεταφορές χρηματικών ποσών

 • Μεταφορά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε λογαριασμό του ιδίου δικαιούχου : Μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ καταθετικών λογαριασμών, όπου δικαιούχος είναι ο χρήστης,  που τηρούνται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
 • Μεταφορά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε Λογαριασμό Τρίτου: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, εντελώς δωρεάν.
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εσωτερικού - Αυτόματη Πίστωση Λογαριασμού: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς του χρήστη ή σε καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού (είναι απαραίτητη η γνώση του αριθμού IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα).
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εσωτερικού - Μη Αυτόματη Πίστωση: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς του χρήστη των υπηρεσιών e – banking  ή σε λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού (χρησιμοποιείται όταν δεν είναι γνωστός ο αριθμός IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα και στις περιπτώσεις όπου θέλετε να πληρώσετε τη δόση δανείου σε άλλη τράπεζα).
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εξωτερικού: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς με δικαιούχο τον χρήστη ή καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού (είναι απαραίτητη η γνώση του αριθμού IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα, η χώρα και η τράπεζα του δικαιούχου του λογαριασμού).
 • Προετοιμασία Μισθοδοσίας: Δημιουργία, αποθήκευση, τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων των υπαλλήλων της επιχείρησης του χρήστη  προκειμένου να εκτελεστεί η μισθοδοσία τους μέσω της τράπεζας.
 • Προετοιμασία και Έγκριση Μεταφορών Χρηματικών Ποσών: Εισαγωγή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση μια εντολής μεταφοράς χρηματικού ποσού από ένα χρήστη και έγκριση της εντολής από ένα άλλο χρήστη (η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για εταιρείες με πολλούς χρήστες στους οποίους δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εντολών, παρά μόνο η εισαγωγή δεδομένων, και η εκτέλεσή τους γίνεται από άλλο χρήστη).
 • Ερωτήσεις Εντολών Μεταφοράς: Προβολή στοιχείων των εντολών μεταφοράς που έχουν εκτελεστεί ή έχουν προετοιμαστεί για να εκτελεστούν μελλοντικά.

Οι μεταφορές στο Εξωτερικό υπόκεινται στους περιορισμούς των capital controls.

 

Πληρωμές

 • Πληρωμές Λογαριασμών των Οργανισμών που είναι ενταγμένοι στην ΔΙΑΣ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των  τελών κυκλοφορίας , εύκολα και με ασφάλεια χρεώνοντας τον καταθετικό λογαριασμό σας.
 • Πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες (Φ.Π.Α., εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εισφορές Ο.Α.Ε.Ε., Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Ε.Τ.Α.Ο., Τ.Ε.Α.Γ.Ε., Κτηματολόγιο 401 & 402, Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, Τ.Σ.Α.Υ, Δ.Ε.Κ.Ο. / Δ.Ε.Υ.Α. / Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης,  Τηλεφωνία / Internet, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Λοιπές εταιρείες). 
 • Προετοιμασία Πληρωμών Λογαριασμών: Προετοιμασία για την πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες η οποία μπορεί να εκτελεστεί, να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί μελλοντικά.

 

Επιταγές

 • Παραγγελία Βιβλιαρίου Επιταγών: Αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών (εφόσον εγκριθεί το αίτημα, το βιβλιάριο επιταγών παραλαμβάνεται από το κατάστημα της τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός σας). 
 • Εμφάνιση Βιβλιαρίων Επιταγών: Προβολή πληροφοριών των βιβλιαρίων επιταγών που έχουν εκδοθεί στο όνομά σας (αριθμός βιβλιαρίου, νόμισμα, αριθμός φύλλων, αριθμοί επιταγών). 
 • Εμφάνιση φύλλων Βιβλιαρίου Επιταγών: Προβολή πληροφοριών των φύλλων επιταγών που έχουν εκδοθεί στο όνομα του χρήστη (αριθμός και κατάσταση επιταγής, παρατηρήσεις, ημερομηνία τελευταίας μεταβολής της κατάστασης της επιταγής, ποσό επιταγής εφόσον αυτή έχει εξοφληθεί). 
 • Εμφάνιση παραγγελιών Βιβλιαρίου Επιταγών: Προβολή πληροφοριών των αιτήσεων για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών (αριθμός συναλλαγής και ημερομηνία της αίτησης παραγγελίας, αριθμός φύλλων του βιβλιαρίου επιταγών, κατάσταση της αίτησης παραγγελίας).