Εκδοση Εγγυητικών Επιστολών όλων των κατηγοριών :

Εγγυητικές Επιστολές όλων των κατηγοριών που απευθύνονται σε Τεχνικές εταιρείες για την ανάληψη και την κατασκευή δημοσίων ή και ιδιωτικών έργων. Οι κατηγορίες αυτών είναι :

  • Ε/Ε Συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
  • Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης, για την τήρηση των όρων καλής εκτέλεσης του έργου που έχει αναλάβει η Τεχνική εταιρεία.
  • Ε/Ε Αντικατάστασης Δεκάτων.
  • Ε/Ε Προκαταβολής
  • Ε/Ε Πληρωμής υποχρεώσεων