Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας αφορούσε την επιτυχημένη λειτουργία της στο επίπεδο του Νομού Τρικάλων όπου άρχισε τη δραστηριοποίησή της και τη διαμόρφωση των λειτουργικών και θεσμικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ως Περιφερειακή Τράπεζα.

Το δεύτερο στάδιο ως Περιφερειακή Τράπεζα πλέον, αφορούσε τη δημιουργία καταστημάτων στις πρωτεύουσες όλων των Νομών της Θεσσαλίας.

Ως τρίτο στάδιο ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία καταστημάτων σε όλους του Καλλικρατικούς Δήμους και τα νησιά της Περιφέρειας, μια διαδικασία που θα ολοκληρώσει τη παρουσία μας με σημεία πώλησης σε όλη τη Θεσσαλία.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης μας θα αποτελέσει η λειτουργία μας σε εθνικό επίπεδο με τη δημιουργία καταστημάτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των εκεί δραστηριοποιούμενων Θεσσαλών, καθώς και η ανάπτυξη στις γειτονικές γεωγραφικά περιφέρειες προς κάλυψη του κενού της συνεταιριστικής τραπεζικής  που έχει προκύψει, ως απόρροια της παύσης λειτουργίας  των κατά τόπους συνεταιριστικών τραπεζών.  

Παράλληλα, η τράπεζα εκτός από το δίκτυο των Καταστημάτων, αναπτύσσει τις εργασίες της αξιοποιώντας τις δυνατότητες συναλλαγών μέσω του δικτύου των Συνεταιριστικών Τραπεζών, καθώς και του διατραπεζικού δικτύου DΙΑS.

Στα πλαίσια της εξέλιξης της τράπεζας οριστήκαν η στρατηγική και οι περαιτέρω σκοποί λειτουργίας της:

1. Ο Συνεταιρισμός  έχει  κυρίως  οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει  στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του και στη βελτίωση της  ποιότητας  ζωής τους γενικά, στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού του.

2. Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και με την ανάπτυξη στον ανώτατο δυνατό βαθμό όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Ν. 1667/86 και το διαμορφούμενο και ισχύον  εκάστοτε   συναφές θεσμικό πλαίσιο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:

α) Η χορήγηση δανείων στα μέλη του για την ανάπτυξη και την υποβοήθηση των εργασιών τους, καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών τους.

β) Η παροχή για τα μέλη των εγγυήσεων και ασφαλειών προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό  πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη κάθε είδους και μορφής πιστωτικών διευκολύνσεών τους (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, υποσχετικές εξόφλησης,  κλπ).

γ) Η παροχή προς τα μέλη του τεχνικοοικονομικής διευκόλυνσης και στήριξης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

δ) Η μέριμνα στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, για την επαγγελματική, τη συνεταιριστική και την πολιτιστική εκπαίδευση  των μελών του, καθώς και για την ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους.

ε) Η παροχή στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, προς τα μέλη του οικονομικών διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που οφείλονται σε λόγους υγείας (των ιδίων και των μελών της οικογενείας τους),σε σπουδές τέκνων, στην οικογενειακή κατάσταση των ιδίων ή των παιδιών τους κλπ.

στ) Η δραστηριοποίηση στην επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του για την ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών αυτών, ως και κάθε άλλου τρίτου, διαδίδοντας  γνώσεις με διαλέξεις ή κατάλληλα έντυπα, σε θέματα ιδιαίτερα πατριωτικής, θρησκευτικής, οικονομικής συνεταιριστικής  φύσης.

Επίσης μπορεί ο Συνεταιρισμός να συντρέχει στην περίθαλψη των απόρων συνεταίρων με παροχή βοηθημάτων και ιατρικής περίθαλψης  σε  ασθενούντες, χορήγησης φαρμάκων, εξεύρεσης εργασίας.

Για  την  ικανοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών ο Συνεταιρισμός, ύστερα  από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με βάση ειδικό προϋπολογισμό, διαθέτει ποσοστό από τα καθαρά του κέρδη, ειδικός δε  κανονισμός εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση θα κανονίσει τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την περίθαλψη ή αλληλοβοήθεια των συνεταίρων.

Επίσης  μπορεί το Δ. Σ. να προβαίνει σε αυτασφάλιση των μελών  του, έπειτα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πάντοτε και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Συνεταιρισμού.

3. Αφού εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες από το Ν. 3601/2007 όπως ισχύει και με σχετικές αποφάσεις  της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν  προϋποθέσεις, στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εντάσσονται αυτοδικαίως  και  όλες οι τραπεζικές εργασίες που, τηρουμένων των νόμων  και  των  σχετικών αποφάσεων του Διοικητού της Τράπεζας της  Ελλάδος, επιτρέπεται  να  διεξάγονται από τους πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:

α) Η  αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή τους.

β) Η  χορήγηση πιστώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πράξεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

γ) Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

δ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων.

ε) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, κλπ).

στ) Η παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη υποχρεώσεων (έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ).

ζ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του Συνεταιρισμού σε:

  • Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ).
  • Συνάλλαγμα.
  • Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα.
  • Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων.
  • Κινητές αξίες.

η) Η παροχή  συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση  του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και άλλα συναφή θέματα, καθώς  και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς  επιχειρήσεων.

θ) Η  διαχείριση  χαρτοφυλακίου ή η παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό.

ι) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

ια) Η εκμίσθωση θυρίδων.

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης, factoring και η συμμετοχή σε εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων του Ν. 2367/29.12.1995  κατά  τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

ιγ) Η  διεκπεραίωση Τραπεζικών εργασιών που αφορούν τις  εισαγωγές και εξαγωγές.

Ιδ) Η διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς τοπικής εμβέλειας.

ιε) Η  παροχή συμβουλών και στήριξης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιστ) Η Διενέργεια εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει ισχύον θεσμικό πλαίσιο

ιζ) Η Διενέργεια Πράξεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

4. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και οι σκοποί  πραγματώνονται  μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τους νόμους, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες (αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ),το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τους κανονισμούς του, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης  και  του  Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε δε εφόσον έχουν εξασφαλισθεί τα απαιτούμενα κεφάλαια.

5. Η ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται στους σκοπούς του Συνεταιρισμού και η υλοποίησή τους θα γίνεται σταδιακά εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις.

6. Ο Συνεταιρισμός για την επίτευξη των στόχων του μπορεί, όταν απαιτείται, να  μετέχει σε δραστηριοποιούμενες στον χρηματοπιστωτικό τομέα εταιρίες ή και να ιδρύει όμοιες εταιρίες.