Οι παρακάτω προτεινόμενες ιστοσελίδες οδηγούν σε συνδέσμους για τους οποίους η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας δεν είναι υπεύθυνη.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (http://www.este.gr )
Συνεταιριστική Ασφαλιστική (http://www.syneteristiki.gr/ )
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρική Ελλάδος (http://www.sbtke.gr/ )
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (http://www.sthev.gr/)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ )
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html )
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ )

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΤΕΑΝ (http://www.etean.gr/publicpages/CurrentPrograms2.aspx )
ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx )
ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/frontend/index.php )