Διατάξεις Καταστατικού που αφορούν τη συμμετοχή στην Τράπεζα & τη Συνεταιριστική μερίδα

 

Τιμή Συνεταιριστικής μερίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η λογιστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου 2020 Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019, ανέρχεται στα 37,12 ευρώ.
Η λογιστική αξία των 37,12 ευρώ αποτελεί την τιμή αγοράς της συνεταιριστικής μερίδας από την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και μέχρι την Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για τη χρήση 2020.

Κατά την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε εξαγορά μερίδων.

Ρευστοποίηση Συνεταιριστικών Μερίδων (Εξόφληση)
Σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4261/2014 σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 7 και τα λοιπά ισχύοντα άρθρα του Καταστατικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. αναφορικά με την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αίτηση για εξόφληση των μερίδων -με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης των καταστατικών οργάνων του Συνεταιρισμού- αποδίδεται στον αιτούντα συνεταίρο η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η υποχρέωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας να λάβει προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, η οποία συνεπάγεται μείωση, εντός της οικονομικής χρήσης, μεγαλύτερη του 2% των ιδίων κεφαλαίων του.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., ως ανώτατο καταστατικό όργανο, αποφάσισε στις 14/07/2016 τη μη εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων.

Κατόπιν τούτων, όποιος εταίρος επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις μερίδες του, μπορεί να απευθύνει αίτημα στην Τράπεζα για μεταβίβαση σε ενδιαφερόμενο αγοραστή ή να αναζητήσει ο ίδιος αγοραστή και να προβεί στην άμεση μεταβίβαση των μεριδίων του, άλλως, μετά την άρση του ανωτέρω περιορισμού της μη εξόφλησης, να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα και η τελευταία θα προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματός του σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Τράπεζας και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.