ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ COVID  - 19 (2020)

Για περισσότερο από μισό αιώνα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) λειτούργησε ως το βασικό όχημα για την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής, δεοντολογικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης, αποτελώντας έναν από τους πιο δυναμικούς και απαιτητικούς τομείς της δραστηριότητάς της.

Στις αρχές του 2020 η πανδημία COVID-19 μας εισήγαγε σε μια εποχή, κατά την οποία  είδαμε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να προχωρούν με γρήγορο ρυθμό σε αλλαγές έχοντας ως βασικό γνώμονα το καλό των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας. 

Λόγω των συνθηκών, αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στη διαδικασία της απομακρυσμένης εργασίας. Αυτή η νέα πραγματικότητα ανέδειξε εργαλεία και τεχνολογίες που βοήθησαν τις εργασιακές ομάδες να δουλέψουν πιο έξυπνα, ενώ διευκόλυνε τη γονική μέριμνα και έριξε φως στην ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τους πόρους, οδηγώντας σε νέες πολιτικές και οφέλη για τους εργαζόμενους.  

Είναι αλήθεια πως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο πρωτοφανείς αντιδράσεις και ανέδειξαν την γενναιοδωρία αλλά και την ετοιμότητα πολλών επιχειρήσεων. 

 Ωστόσο, τι θα συμβεί όταν ο ιός θα είναι παρελθόν; Οι επιχειρήσεις που στην παρούσα φάση πρόταξαν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές χρειάζεται πλέον να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα και να χαράξουν πολιτικές στο επίκεντρο των οποίων θα βρίσκεται η προσέγγιση του ευρύτερου οφέλους. Και το κλειδί γι’ αυτό είναι η αυθεντικότητα.

Πραγματικότητα και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις έχουν εθελοντικά δεσμευθεί σε μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά. Ως εκ τούτου προτού προβούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εξετάζουν τον αντίκτυπο που θα έχει σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσέφερε προς: 

α) το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» έναν (1) αναπνευστήρα ΜΕΘ τύπου SERVO – I του κατασκευαστικού οίκου MAQUET (GETINGE GROUP) Σουηδίας συνολικής καθαρής αξίας € 23.000,00.

β) το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας τρεις (3) φορητές μονάδες αναπνευστήρων πίεσης όγκου Astral 150 (συνοδευόμενων από τροφοδοτικό ρεύμα, διπλό κύκλωμα σωλήνωσης, συνδετικό οξυγόνου και οδηγίες χρήσης), τρεις (3) τροχήλατες βάσεις για αναπνευστήρα και εκατό (100) έξτρα διπλά κυκλώματα σωλήνωσης συνολικής καθαρής αξίας € 24.030,00.

γ) το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων δωρεά ύψους 10.000,00€ προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά.

δ) το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά ενός αναπνευστήρα μη επεμβατικού αερισμού ποσού 15.000,00€.

ε) το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά ενός video -  γαστροσκόπιου για τις ανάγκες της ΜΕΘ του οίκου Olympus Medical Systems Corporations  ποσού 15.500,00€.

ζ) το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά δυο μόνιτορ IM60 με καπνογραφία MAINSTREAM RESPIRONICS παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων  ποσού 9.500,00€.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ανέρχεται σε 119,697,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αυτή η πανδημία προσέφερε, και συνεχίζει να προσφέρει, μεγάλες ευκαιρίες δέσμευσης και ενεργής εμπλοκής των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όποιες και αν είναι οι επιπτώσεις της κρίσης και οι αλλαγές που την ακολουθούν στο πλαίσιο της νέας κανονικότητας, είναι εμφανές ότι θα υπάρξει ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της Εταιρικής Υπευθυνότητας για την κοινωνία και τον άνθρωπο.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  αποτελεί μια πολύπλευρη πρακτική, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη δέσμευση της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εφαλτήριο το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της.

Με πλήρη  επίγνωση της ευθύνης  που συνεπάγεται ο ηγετικός της ρόλος, η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, μέλος του CSR Hellas εισήγαγε μια σειρά υπεύθυνων πρακτικών  στη  στρατηγική  της  και υλοποιεί  ένα  μοντέλο  Κοινωνικής  Εταιρικής Ευθύνης  που  εξασφαλίζει απτά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους,  όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και το  ευρύτερο περιβάλλον.

Η Τράπεζα ασκεί υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω  ειδικών εργαλείων και καλών πρακτικών,  ενισχύει τη σχετική μάθηση, το  διάλογο, τη συλλογική  δράση και τις συνεργασίες.

Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Τράπεζας. Βασική μέριμνα της είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των τραπεζικών αναγκών των πελατών της. Μελετά μη χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, κατά την αξιολόγηση αιτημάτων πιστοδοτήσεων καθώς και κατά το σχεδιασμό και την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο  πλαίσιο δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, εργαζόμαστε με σκοπό να συνδέσουμε  τους μελλοντικούς μας στόχους  με τους 17 Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι  εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις,  και έχουμε ισχυροποιήσει τον  κοινωνικό μας πυλώνα, έχοντας θέσει  ως κύριες προτεραιότητες:

• Τη διαχείριση ουσιωδών θεμάτων

• Συνεχή βελτίωση  των επιδόσεών  μας  

• Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη  σε τοπικό επίπεδο, μέσω  προγραμμάτων

Τέλος, η Τράπεζα εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις ακόλουθες πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό της:

  1. Σέβεται και προασπίζεται τη διαφορετικότητα των εργαζομένων (πχ ηλικία, φύλο, αναπηρία κλπ)
  2. Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης βασισμένες στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις
  3. Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσεων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγορά, εξασφαλίζοντας την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις κατώτατες αποδοχές, για τα ωράρια εργασίας και για τη χορήγηση αδειών
  4. Αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθε και της συλλογικής διαπραγμάτευσης
  5. Αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους με σεβασμό
  6. Μεριμνά για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού
  7. Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λειτουργία της. 

 

 

 

«Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ 2013-2015

Η δεύτερη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Θεσσαλίας για το 2013 υλοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το ποσό που διατέθηκε ήταν 100.000,00€. Το πρόγραμμα υλοποίησης αφορούσε το θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» και  αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του Πόρου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ζήτησε τη συνδρομή του σημαντικότερου και εμπειρότερου φορέα στην Ελλάδα για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που είναι το Ελληνικό Δίκτυο για την Ε. Κ. Ε.

Δημόσια Πρόσκληση προς τους Φορείς και Οργανισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Πρόσκληση  

Η Τράπεζα προσκάλεσε όλους τους φορείς και οργανισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (οργανώσεις συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, φορείς του δημοσίου,  δήμους αλλά και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη ή ομάδα) που δραστηριοποιείται στο θεματικό πεδίο “Άνθρωπος” να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη δράση.

Στόχος

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η υλοποίηση προτάσεων / σχεδίων δράσης στο θεματικό πεδίο “Άνθρωπος”, που απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα  Λάρισας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξης – Νοέμβριος 2013

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων – Ιανουάριος 2014   

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 8 προτάσεις από οργανισμούς, ΜΚΟ, συλλόγους και νομικά πρόσωπα του κοινωνικού τομέα. Με στόχο τη διαφανή και αξιοκρατική επιλογή, έγινε αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από μέλη του Δικτύου ΕΚΕ. 

Η πενταμελής Επιτροπής Κρίσης σε συνεδρίασή της την 26η  Σεπτεμβρίου 2014 για την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο θεματικό πεδίο Άνθρωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» αποφάσισε την πρόκριση δύο (2) προτάσεων:

1)  Δήμος Λαρισαίων -  Πολυιατρείο του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων Αγ.Κωνσταντίνου: Αγορά εξοπλισμού τεσσάρων (4) ιατρείων εξεταστηρίων και ενός (1) φυσικοθεραπευτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού € 60.000,00.

2) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική( Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενεντικής- Προεμφυτευτική διάγνωση και Προεμφυτευτική γενετική διαλογή: Χρηματοδότηση της Έρευνας, συνολικού προϋπολογισμού € 60.000,00.

Εγκαίνια Πολυιατρείου Πολλαπλών Χρήσεων Αγ. Κωνσταντίνου

Στις 21 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πολυιατρείου πολλαπλών χρήσεων παρουσία εκπροσώπων αρχών της πόλης της Λάρισας, στελεχών της Συνεταιριστικής Τράπεζας και κατοίκων της περιοχής.

Στο νέο πολυιατρείο, λειτουργούν ιατρεία και φυσικοθεραπευτήριο, ενώ στελεχώνεται με ιατρούς (παθολόγο, παιδίατρο κ.α.)  φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτές. Επίσης στο χώρο του πολυιατρείου,  λειτουργεί και γραφείο για την εξυπηρέτηση πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα και της κεντρικής διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ 2010-2012

Η Τράπεζα Θεσσαλίας καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας των Τρικάλων μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, έγινε αποδέκτης όλων των αιτημάτων και προβληματισμών των ενδιαφερόμενων μερών. Ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των ανωτέρω θέλησε να αναδείξει τον κοινωνικό της ρόλο και την κοινωνική της ευαισθησία σε θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών την τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δράση  αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικής διαβούλευσης με τις κοινωνικές δομές του Ν. Τρικάλων να υποβάλλουν προτάσεις, ύστερα από παρουσίαση σε Ημερίδα  με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, με πεδίο δράσης «Άνθρωπος».  

Η Τράπεζα κάλεσε φορείς που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που επικεντρώνονται σε αυτό το πεδίο.

Στόχος, η υλοποίηση προτάσεων/ σχεδίων δράσης, οι οποίες απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες στο Νομό Τρικάλων. 

Επιλέξιμες μορφές Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, ΜΚΟ, Οργανώσεις – Σύλλογοι, επαγγελματικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα. 

Οι συνεργασίες μεταξύ των φορέων επιτρέπεται, απαιτείτε όμως η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας.

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και με κλίμακα βαθμολογίας από 1 ως 100  και βάσει του κάτωθι τύπου:

 

Τελική βαθμολογία πρότασης=[(ΤΑx0,20)+(ΤΒx0,20)+(ΤΓx0,60)]

Όπου:

ΤΑ = κριτήρια του πίνακα Α (χαρακτηριστικά Φορέα)

ΤΒ = κριτήρια του πίνακα Β (ποσοτικά χαρακτηριστικά της πρότασης)

ΤΓ = κριτήρια του πίνακα Γ (ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρότασης)   

Η διαδικασία επιλογής/ αξιολόγησης έγινε σε δύο στάδια και διενεργήθηκε αντίστοιχα από μια Επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Δικτύου και δύο (2) εκπροσώπους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 11 προτάσεις από οργανισμούς, ΜΚΟ, συλλόγους και νομικά πρόσωπα του κοινωνικού τομέα.

Με στόχο τη διαφανή και αξιοκρατική επιλογή, έγινε αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από μέλη του Δικτύου ΕΚΕ. 

Η πρόταση που επιλέχθηκε:

Η Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Πρόταση Συνεργασίας: Αίτημα δωρεάς σχολικού λεωφορείου για τη μετακίνηση των μαθητών ΑμΕΑ.

Η Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση της πρότασης, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012 με την παράδοση του σχολικού λεωφορείου προς τη Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα λειτουργία του. 

Η απόκτηση του λεωφορείου συνέβαλλε στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής γονιών – παιδιών με την αποδέσμευση τους από τον φόρτο της καθημερινής μετακίνησης στο χώρο του σχολείου, χρόνος πολύτιμος και παραγωγικός αλλά και κοστοβόρος για την πολιτεία (μίσθωση ταξί). Επίσης είχε ως αποτέλεσμα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο βοήθησε μια ευαίσθητη ομάδα να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών.