ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ 2010-2012

Η Τράπεζα Θεσσαλίας καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας των Τρικάλων μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, έγινε αποδέκτης όλων των αιτημάτων και προβληματισμών των ενδιαφερόμενων μερών. Ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των ανωτέρω θέλησε να αναδείξει τον κοινωνικό της ρόλο και την κοινωνική της ευαισθησία σε θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών την τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δράση  αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικής διαβούλευσης με τις κοινωνικές δομές του Ν. Τρικάλων να υποβάλλουν προτάσεις, ύστερα από παρουσίαση σε Ημερίδα  με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, με πεδίο δράσης «Άνθρωπος».  

Η Τράπεζα κάλεσε φορείς που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που επικεντρώνονται σε αυτό το πεδίο.

Στόχος, η υλοποίηση προτάσεων/ σχεδίων δράσης, οι οποίες απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες στο Νομό Τρικάλων. 

Επιλέξιμες μορφές Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, ΜΚΟ, Οργανώσεις – Σύλλογοι, επαγγελματικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα. 

Οι συνεργασίες μεταξύ των φορέων επιτρέπεται, απαιτείτε όμως η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας.

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και με κλίμακα βαθμολογίας από 1 ως 100  και βάσει του κάτωθι τύπου:

 

Τελική βαθμολογία πρότασης=[(ΤΑx0,20)+(ΤΒx0,20)+(ΤΓx0,60)]

Όπου:

ΤΑ = κριτήρια του πίνακα Α (χαρακτηριστικά Φορέα)

ΤΒ = κριτήρια του πίνακα Β (ποσοτικά χαρακτηριστικά της πρότασης)

ΤΓ = κριτήρια του πίνακα Γ (ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρότασης)   

Η διαδικασία επιλογής/ αξιολόγησης έγινε σε δύο στάδια και διενεργήθηκε αντίστοιχα από μια Επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Δικτύου και δύο (2) εκπροσώπους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 11 προτάσεις από οργανισμούς, ΜΚΟ, συλλόγους και νομικά πρόσωπα του κοινωνικού τομέα.

Με στόχο τη διαφανή και αξιοκρατική επιλογή, έγινε αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από μέλη του Δικτύου ΕΚΕ. 

Η πρόταση που επιλέχθηκε:

Η Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Πρόταση Συνεργασίας: Αίτημα δωρεάς σχολικού λεωφορείου για τη μετακίνηση των μαθητών ΑμΕΑ.

Η Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση της πρότασης, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012 με την παράδοση του σχολικού λεωφορείου προς τη Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα λειτουργία του. 

Η απόκτηση του λεωφορείου συνέβαλλε στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής γονιών – παιδιών με την αποδέσμευση τους από τον φόρτο της καθημερινής μετακίνησης στο χώρο του σχολείου, χρόνος πολύτιμος και παραγωγικός αλλά και κοστοβόρος για την πολιτεία (μίσθωση ταξί). Επίσης είχε ως αποτέλεσμα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο βοήθησε μια ευαίσθητη ομάδα να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ 2013-2015

Η δεύτερη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Θεσσαλίας για το 2013 υλοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το ποσό που διατέθηκε ήταν 100.000,00€. Το πρόγραμμα υλοποίησης αφορούσε το θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» και  αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του Πόρου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ζήτησε τη συνδρομή του σημαντικότερου και εμπειρότερου φορέα στην Ελλάδα για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που είναι το Ελληνικό Δίκτυο για την Ε. Κ. Ε.

Δημόσια Πρόσκληση προς τους Φορείς και Οργανισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Πρόσκληση  

Η Τράπεζα προσκάλεσε όλους τους φορείς και οργανισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (οργανώσεις συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, φορείς του δημοσίου,  δήμους αλλά και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη ή ομάδα) που δραστηριοποιείται στο θεματικό πεδίο “Άνθρωπος” να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη δράση.

Στόχος

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η υλοποίηση προτάσεων / σχεδίων δράσης στο θεματικό πεδίο “Άνθρωπος”, που απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα  Λάρισας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξης – Νοέμβριος 2013

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων – Ιανουάριος 2014   

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 8 προτάσεις από οργανισμούς, ΜΚΟ, συλλόγους και νομικά πρόσωπα του κοινωνικού τομέα. Με στόχο τη διαφανή και αξιοκρατική επιλογή, έγινε αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από μέλη του Δικτύου ΕΚΕ. 

Η πενταμελής Επιτροπής Κρίσης σε συνεδρίασή της την 26η  Σεπτεμβρίου 2014 για την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο θεματικό πεδίο Άνθρωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» αποφάσισε την πρόκριση δύο (2) προτάσεων:

1)  Δήμος Λαρισαίων -  Πολυιατρείο του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων Αγ.Κωνσταντίνου: Αγορά εξοπλισμού τεσσάρων (4) ιατρείων εξεταστηρίων και ενός (1) φυσικοθεραπευτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού € 60.000,00.

2) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική( Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενεντικής- Προεμφυτευτική διάγνωση και Προεμφυτευτική γενετική διαλογή: Χρηματοδότηση της Έρευνας, συνολικού προϋπολογισμού € 60.000,00.

Εγκαίνια Πολυιατρείου Πολλαπλών Χρήσεων Αγ. Κωνσταντίνου

Στις 21 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πολυιατρείου πολλαπλών χρήσεων παρουσία εκπροσώπων αρχών της πόλης της Λάρισας, στελεχών της Συνεταιριστικής Τράπεζας και κατοίκων της περιοχής.

Στο νέο πολυιατρείο, λειτουργούν ιατρεία και φυσικοθεραπευτήριο, ενώ στελεχώνεται με ιατρούς (παθολόγο, παιδίατρο κ.α.)  φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτές. Επίσης στο χώρο του πολυιατρείου,  λειτουργεί και γραφείο για την εξυπηρέτηση πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα και της κεντρικής διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.