• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Μ.Μ.Ε. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ:

Η Τράπεζα συμμετέχει στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στο παρελθόν υπήρχε συμμετοχή στο ΤΕΠΙΧ και σήμερα συμμετέχει στη διαβούλευση για το ΤΕΠΙΧ 2 και για τα νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020