Οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει νομοθετικές διατάξεις για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA). Σύμφωνα με αυτές, πρόσωπα που είναι φορολογικά υπόχρεα στις ΗΠΑ και τηρούν περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να πρέπει να προσκομίζουν φορολογικά έντυπα και να φορολογούνται στις ΗΠΑ.

Ο Ν.4493/2017 περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής επικυρώνει το μνημόνιο συνεννόησης, τη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του FATCA, τη συμφωνία αρμοδίων αρχών μαζί με τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον FATCA τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών εκτός ΗΠΑ:

 • Οφείλουν να δηλώνουν στη φορολογική αρχή των ΗΠΑ τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους που έχουν φορολογική κατοικία στις ΗΠΑ.
 • Ενδέχεται να παρακρατούν και να αποδίδουν φόρο με συντελεστή 30% στην φορολογική αρχή των ΗΠΑ (Internal Revenue Service – IRS) για συγκεκριμένου τύπου πληρωμές και συναλλαγές εάν ο πελάτης θεωρηθεί μη συνεργάσιμος.
 • Συγκεντρώνουν στοιχεία και συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πελάτες τους με φορολογική κατοικία στις ΗΠΑ όπως:
  • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
  • Διεύθυνση
  • Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/TIN)
  • Στοιχεία και υπόλοιπο λογαριασμών
  • Τόκους - Μερίσματα
 • Αναφέρουν κάθε χρόνο τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ζητείται από τους Πελάτες να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα τα οποία είναι διαθέσιμα  στα φυσικά καταστήματα της Τράπεζας και να προσκομίσουν μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

Το έντυπο W9.

Το έντυπο W-8BEN για φυσικά πρόσωπα και οδηγίες συμπλήρωσης.

Το έντυπο W-8BEN για νομικά πρόσωπα και οδηγίες συμπλήρωσης.

Διαβάστε την ενημέρωση για τη FATCA και την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του Ν.4493/2017.

Καθώς η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει φορολογικές συμβουλές, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον FATCA και τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να δώσετε από:

 • Τον φορολογικό σύμβουλό σας.