Διατάξεις Καταστατικού που αφορούν τη συμμετοχή στην Τράπεζα & τη Συνεταιριστική μερίδα

 

Τιμή Συνεταιριστικής μερίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η λογιστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσης 2022, ανέρχεται στα 45,61 ευρώ.
Η λογιστική αξία των 45,61 ευρώ αποτελεί την τιμή αγοράς της συνεταιριστικής μερίδας από την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και μέχρι την Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για τη χρήση 2023.

Κατά την τρέχουσα χρήση σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε εξαγορά μερίδων.

Ρευστοποίηση Συνεταιριστικών Μερίδων (Εξόφληση)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7 και τα λοιπά ισχύοντα άρθρα του Καταστατικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., εφόσον συνεταίρος ζητήσει με αίτησή του τη διαγραφή του και τη ρευστοποίηση των συνεταιριστικών μερίδων του, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αίτηση για εξόφληση των μερίδων, αποδίδεται στον αιτούντα συνεταίρο η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παράσχει την σχετική έγκριση για την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων και με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης των καταστατικών οργάνων του Συνεταιρισμού.

Ειδικότερα, το άρθρο 149 του ν. 4261/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 περ.3 Ν 4701/2020 και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων προβλέπει ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., ως ανώτατο καταστατικό όργανο, αποφάσισε στις 14/07/2020 τη μη εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων.

Κατόπιν τούτων, όποιος εταίρος επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις μερίδες του, μπορεί να απευθύνει αίτημα στην Τράπεζα για μεταβίβαση σε ενδιαφερόμενο αγοραστή ή να αναζητήσει ο ίδιος αγοραστή και να προβεί στην άμεση μεταβίβαση των μεριδίων του, άλλως, μετά την άρση του ανωτέρω περιορισμού της μη εξόφλησης, να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα και η τελευταία θα προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματός του σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Τράπεζας και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.