ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαδικασίες  άμεσης και ευέλικτης προσέγγισης των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης με έμπειρο στελεχιακό δυναμικό  με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου ή μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών αυτών. Το ύψος του Κεφαλαίου Κίνησης καθορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και ανανεώνεται κάθε χρόνο, διάστημα στο οποίο επανακαθορίζονται οι νέες ανάγκες που προκύπτουν υπολογίζοντας και τις αλλαγές του οικονομικού κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα. Τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης αυτής είναι :

Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου.

Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 και η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,6 %. Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχει  χρησιμοποιηθεί . Το επιτόκιο εξάγεται από το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης + περιθώριο + εισφ.Ν.128

Λογισμός τόκων  ανά ημερολογιακό 6 μηνο.

Αμεση εκταμίευση και εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε όλο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών τους αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΈΝΑΝΤΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Ισχύουν τα χαρακτηριστικά του ανοιχτού κεφαλαίου κίνησης με επιπλέον τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

Εκταμιεύσεις ανάλογα με τις προσκομιζόμενες επιταγές ή και τιμολόγια πελατών σε ποσοστό χρηματοδότησης από 80 % μέχρι και 100 %.

Αποπληρωμή της χρηματοδότησης με την εξόφληση των υπέγγυων επιταγών ή και των τιμολογίων. Με τα περιθώρια των καλύμματων καλύπτονται οι τόκοι 6 μήνου και στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί οι τόκοι  το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό όψεως της πιστούχου επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΈΝΑΝΤΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Αφορά Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης για προεξόφληση εγκεκριμένης επιχορήγησης ( γεγενημένη απαίτηση) από Αναπτυξιακά Προγράμματα: 

Το ύψος του εφάπαξ δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης έναντι της εκχωρημένης επιχορήγησης καθορίζεται από την συνολική αναμενόμενη επιχορήγηση και από το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής .

Διάρκεια εφάπαξ χρηματοδότησης έως 24 μήνες με την δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί από τον αρμόδιο φορέα και με την προσκόμιση της ανάλογης απόφασης παράτασης.

Εκταμίευση ανάλογα με την πρόοδο εργασιών υλοποίησης της επένδυσης και σύμφωνα με το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Αποπληρωμή του κεφαλαίου στην λήξη της επιχορήγησης με την πίστωση του ποσού από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Οι τόκοι καταβάλλονται κάθε ημερολογιακό 6μηνο.

Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 και η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,6 %. Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχει  χρησιμοποιηθεί από την συνολική εγκεκριμένη εφάπαξ χρηματοδότηση. Το συνολικό επιτόκιο εξάγεται από το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης + περιθώριο + εισφ.Ν.128

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση.     

ΔΑΝΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΞΟΦΛΗΤΕΟ ΣΕ ΤΑΚΤΆ ΧΡΟΝΙΚΆ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΈΣ ΔΟΣΕΙΣ

Το εν λόγω χρηματοδοτικό προϊόν είναι Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα , το οποίο εκταμιεύεται εφάπαξ μέσω σύμβασης Ανοιχτού Αλληλοχρέου Λογαριασμού και με Πρόσθετη Πράξη εξόφλησης με την χρήση τοκοχρεολυτικής ράντας σε προκαθορισμένο χρόνο αποπληρωμής και μέχρι 5- 7 έτη.

Ο σκοπός του δανείου αυτού είναι η κάλυψη αναγκών της επιχείρησης βραχυπροθέσμου χαρακτήρα για συναλλακτικές ανάγκες ( εξόφληση προμηθευτών, χρηματοδότηση απαιτήσεων πελατών, χρηματοδότηση αποθήκης και αποθεμάτων ) , για  παραγωγικές  και  λειτουργικές ανάγκες ( χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής , κόστη μισθοδοσίας , εργοδοτικών εισφορών κλπ ), χρηματοδότηση εξόφλησης φόρων και τελών. Με τον συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται η ρευστότητα και το συνολικό κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης.

Αποπληρωμή με μηνιαίες / 3μηνιαίες / 6μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών