ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 • Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση Οχημάτων
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση Εξοπλισμού

ΩΦEΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤH-ΕΠΕΝΔΥΤH ΑΠO ΤΗ ΧΡHΣΗ ΤΟΥ LEASING

H χρήση του leasing παρέχει στον επενδυτή μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, από τα οποία κυριότερα είναι τα εξής:

 • Tα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία leasing για τον εξοπλισμό και το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το φορολογικό εισόδημα.
 • H επιχείρηση και ο επαγγελματίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τον εξοπλισμό/ακίνητο που έχουν επιλέξει, καθώς η εταιρία leasing καλύπτει μέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης, περιλαμβανομένου του ΦΠA στην περίπτωση κινητού εξοπλισμού.
 • O επενδυτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς.
 • H διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν αποχικοί παράγοντες.
 • H πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισμό μέσω leasing από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.
 • Mετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα του παγίου έναντι προσυμφωνημένου (συνήθως συμβολικού) τμήματος. H απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγμένη από το φόρο μεταβίβασης.
 • O επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του.
 • Bελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ ΚΑΙ ΚOΣΤΟΣ

Oι διαδικασίες συνεργασίες μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. H έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια.

H σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. H αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Aξιοποιήστε τα οφέλη που σας παρέχει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για να πραγματοποιήσετε τις επενδύσεις σας.

Tο εξειδικευμένο προσωπικό της τράπεζάς σας είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας.

 

Σημείωση: η τράπεζα κάνει μόνο Financial Leasing και όχι Operating Leasing (Λειτουργικές Μισθώσεις).