Θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος χρηματοδότησης ενός επενδυτικού προγράμματος με Μακροπρόθεσμο ορίζοντα , για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, για ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών( Research & Development ) ανάλογα με το είδος της επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα αυτής.

To ύψος του δανείου καθορίζεται ανάλογα με τον σκοπό της χρηματοδότησης , το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης με την Ιδία Συμμετοχή των μετόχων, το υποβαλλόμενο Business Plan και του συνόλου των financial statements της επιχείρησης.

Διάρκεια δανείων έως 15 – 20 έτη.

Περίοδο χάριτος έως 18 – 24 μήνες ανάλογα με τον χρόνο υλοποίησης της επένδυσης και με την έναρξη των προϋπολογισμένων εισροών της επένδυσης.

Εκταμίευση εφάπαξ όταν πρόκειται για αγορά εξοπλισμού και με την πρόοδο των εργασιών βάση πιστοποιήσεων και εκτιμήσεων, σύμφωνα με αυτοψίες από πιστοποιημένους μηχανολόγους και μηχανικούς.

Αποπληρωμή με μηνιαίες / 3μηνιαίες / 6μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με τις εισροές – εκροές της επένδυσης.  

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση. 

Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 και η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,6 %. Το συνολικό επιτόκιο εξάγεται από το  Επιτόκιο Δανείων Παγίων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού + περιθώριο + εισφ.Ν.128

ΔΑΝΕΙΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :

Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε στέγες βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων , αγροτεμάχια κλπ. Τα αιτήματα εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας και δύναται να εκχωρηθεί η σύμβαση που υπογράφει ο επενδυτής με την ΛΑΓΗΕ και οι πληρωμές αυτές να εξυπηρετούν την δανειοδότηση.

Διάρκεια δανείων έως 10 – 12 έτη.

Το συνολικό επιτόκιο εξάγεται από το  Επιτόκιο Δανείων Παγίων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού + περιθώριο + εισφ.Ν.128

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών