Σκοπός, η αγορά καλλιεργήσιμης γης, η αγορά/ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, η αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά φυτικού ή/και ζωϊκού κεφαλαίου.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών