«Με βάση απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 14.05.2019 και την υπ’ αριθ. 991/23.07.2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, διατίθενται Συνεταιριστικές Μερίδες με Ειδική Τιμή 25€ πλέον ΦΣΚ 1% (αντί της τρέχουσας τιμής 36,69€ πλέον ΦΣΚ 1%) μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2019.

Πληροφορίες στα Καταστήματα της Τράπεζας».