ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 

Εκδότης

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  (εφεξής «η Τράπεζα»)

 

Είδος Δανείου

Ομόλογα Μετατρέψιμα σε Προαιρετικές Συνεταιριστικές Μερίδες (άρθρων 52 & 54 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ)

 

Διαβάθμιση

Ομόλογα Μετατρέψιμα σε Προαιρετικές Συνεταιριστικές Μερίδες. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της Τράπεζας ή υπαγωγής της σε άλλη ειδική διαδικασία αφερεγγυότητος, τα ληξιπρόθεσμα ποσά των ομολόγων θα εξοφληθούν μετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που εκκρεμούν κατά το χρόνο της πληρωμής ή της εκκαθάρισης ή πτώχευσης και δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης της κατηγορίας των απαιτήσεων που ενσωματώνονται στα Ομόλογα

 

Ποσό Δανείου

Έως € 1.000.000

 

Διάρκεια Δανείου

Αόριστη

 

Τρόπος Διάθεσης

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 

Σκοπός

Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας/ Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2021-2024/ Ισχυροποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας/ Διασφάλιση πόρων προς επαρκή χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών/Βελτίωση κερδοφορίας της Τράπεζας.

 

Περίοδος Διάθεσης

24.01.2022 έως και 28.01.2022

 

Δυνατότης Παράτασης

Περιόδου Διάθεσης

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

 

Ημερομηνία Έκδοσης

Με την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης.

 

Αριθμός Ομολόγων

Έως  50 ομόλογα

 

Τύπος Ομολόγων

Ονομαστικά (σε έγχαρτη μορφή)

 

Ονομαστική Αξία Ομολόγου

 €20.000

 

Τιμή Διάθεσης Ομολόγου

€ 20.000

 

 

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής

€ 20.000 (ήτοι 1 ομόλογο)

Δικαίωμα Συμμετοχής

Νομικά και φυσικά πρόσωπα, μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας καθώς και πιστωτικά Ιδρύματα μη μέλη αυτής.

Επιτόκιο

[6,20%] ετησίως

Περίοδος Τοκομεριδίου

 

Καταβολές τόκων

6μηνη

 

Οι τόκοι θα καταβάλλονται στον Δικαιούχο δεδουλευμένοι ανά έτος, την τελευταία ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. Η πρώτη καταβολή τόκων θα λάβει χώρα έξι (6) μήνες μετά την Ημερομηνία Έκδοσης και οι επόμενες σε κάθε εξάμηνη επέτειο μετά την Ημερομηνία Έκδοσης. Η Τράπεζα πάντως μπορεί ανά πάσα στιγμή να μην καταβάλει τόκους για απεριόριστο χρονικό διάστημα  και σε μη σωρευτική βάση, δύναται να χρησιμοποιεί τις εν λόγω ακυρωθείσες πληρωμές χωρίς περιορισμό για να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της όταν καθίστανται απαιτητές και η μη καταβολή αυτή δεν θα συνιστά αθέτηση υποχρεώσεων της για την πληρωμή τόκων των Ομολόγων.

 

Αποπληρωμή, Ανάκληση, εξαργύρωση  από την Τράπεζα

Δεν είναι επιτρεπτή, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

  • Θέσης της Τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση
  • Προαιρετικής επαναγοράς των μέσων ή άλλου προαιρετικού μέσου μείωσης του ποσού του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1, το νωρίτερο μετά 5ετίας από την έκδοσή τους εφόσον η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ ή υφίσταται περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 78, παρ. 4 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ.

 

Αποπληρωμή, Ανάκληση, εξαργύρωση  από τον Ομολογιούχο

Δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, παρά μόνο στην περίπτωση που η Τράπεζα έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Υπερκάλυψη

Δυνατότητα έκδοσης απόφασης Δ.Σ. για ικανοποίηση όλης της κάλυψης, άλλως τα καταβληθέντα κεφάλαια επιστρέφονται στους συμμετέχοντες

Μερική Κάλυψη

 

 

 

Προαιρετική Μετατροπή

 

 

 

 

Υποχρεωτική Μετατροπή

 

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ολόκληρο το ποσό της έκδοσης για το παρόν  Ομολογιακό Δάνειο, το ΔΣ θα ορίσει τον αριθμό των ομολόγων που θα εκδοθούν

 

Η μετατροπή θα γίνεται προαιρετικά με πρωτοβουλία του Δικαιούχου Ομολόγων. Κάθε ομόλογο θα μετατρέπεται σε Συνεταιριστικές μερίδες, στην τιμή που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την σχέση ονομαστική αξία ομολογίας / λογιστική αξία μερίδας όπως αυτή προκύπτει από την ελεγμένη από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή ετήσια χρηματοοικονομική αναφορά της Τράπεζας που προηγείται της Ημερομηνίας Προαιρετικής Μετατροπής.

 

Κάθε ομόλογο θα μετατρέπεται υποχρεωτικά σε προαιρετικές Συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου και με αναλογία ψήφων αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό της τράπεζας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Αν επέλθει Γεγονός Βιωσιμότητας
  • Αν επέλθει Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου

Γεγονός Βιωσιμότητας συντρέχει στην περίπτωση που κριθεί σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 59, του άρθρου 2, του ν. 4335/2015, ότι η εν όλω ή εν μέρει μετατροπή Ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της Τράπεζας.

Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου συντρέχει αν επέλθει μείωση του Δείκτη Κεφαλαίου Μεριδίων CET1 κάτω από το 5,125% ή του εκάστοτε ελάχιστου ορίου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Δίκαιο Έκδοσης

Ελληνικό

Δικαίωμα εισαγωγής στο Χ.Α.

 

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή των Ομολόγων στο Χ.Α., αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, επιλέγοντας το χρόνο εισαγωγής και την αγορά του Χ.Α. και ρυθμίζοντας τυχόν άλλες ενέργειες για την εισαγωγή κατά την απόλυτη κρίση του, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες

 

Το συνολικό ποσό της έκδοσης ανήλθε στο ποσό των 2.160.000€.