ΟΜΟΛΟΓΟ 5 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ. ΠΕ βάσει της από 10-12-2015 απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης και της από 26-11-2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε και προχώρησε σε έκδοση  Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012  ποσού των τριών εκατομμυρίων [3.000.000] Ευρώ, διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης και με ετήσιο επιτόκιο 7%, με ιδιωτική τοποθέτηση. Τελικά το ομόλογο που εκδόθηκε υπερκαλύφθηκε και εκδόθηκε για το συνολικό ποσό των € 4.120.000

Η ονομαστική αξία των ομολογιών ανήρθε σε € 20.000 και με  Ελάχιστο ποσό συμμετοχής αυτό που αντιστοιχεί σε 1 ομόλογο,  €20.000.

Δικαίωμα απόκτησης των Ομολόγων του  Ομολογιακού Δανείου είχαν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του Συνεταιρισμού, και τα πιστωτικά ιδρύματα. Μη μέλη του Συνεταιρισμού θα μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποκτούσαν συνεταιριστική μερίδα.

Η Διάρκεια των Ομολόγων ορίστηκε σε 5 έτη από την Ημερομηνία Έκδοσης ενώ η περίοδος καταβολής τοκομεριδίου («Περίοδος Εκτοκισμού») ορίζεται εξάμηνη. Το Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο ανήρθε  σε 7% μικτό, σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης  Ομολόγων

 

Περίοδος Εγγραφών

11-01-2016  – 10-02-2016

Προθεσμία Κάλυψης

10-02-2016

Ημερομηνία Έκδοσης

15-02-2016

Συνολικό Ύψος

3.000.000 ΕΥΡΩ

Ανώτατος Αριθμός Ομολόγων

 150

Ονομαστική Αξία Ομολόγου

20.000ΕΥΡΩ

Διάρκεια

5 έτη

Εξόφληση Κεφαλαίου

[Σε μία δόση, στο τέλος της διάρκειας των Ομολόγων, δηλαδή στις 15-02-2021 /5 έτη μετά την Ημερομηνία Έκδοσης]

Επιτόκιο

[7]% ετήσιο

Οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοση του εν λόγω Ομολόγου ήταν και είναι οι εξής:

Διατήρηση και βελτίωση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας.

2. Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018.

3. Ισχυροποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.

4. Διασφάλιση πόρων προς επαρκή χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

5. Βελτίωση κερδοφορίας της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης θα υπαχθούν στην κατηγορία των Κεφαλαίων της Κατηγορίας 2 (Tier II) της Τράπεζας, όπως ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Ν. 4261/2014 και το άρθρο 92 του Κανονισμού 575/2013, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.

Το συνολικό ποσό της έκδοσης ανήλθε στο ποσό των 4.140.000€.