Όραμά μας, είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής περιφερειακής και προοπτικά εθνικής Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα έχει στο κέντρο της δράσης της το συνεταίρο – πελάτη που δραστηριοποιείται ή κατάγεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα διαθέτει ως Οργανισμός, αναπτυξιακή δυναμική, σύγχρονη λειτουργία, φιλική εξυπηρέτηση και υψηλή αποδοτικότητα.

Αποστολή μας είναι η διάδοση της Συνεταιριστικής Πίστης, που γεννιέται από την τοπική κοινωνία και πάντα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της. Που αξιοποιεί την τοπική αποταμίευση σε χορηγήσεις που στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ τα κέρδη αφενός στηρίζουν την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και αφετέρου επιστρέφουν ως μέρισμα και υπεραξίες στους ιδίους συνεταίρους – πελάτες.

Αναφορά μας ο ενεργός πληθυσμός που ζει ή κατάγεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με προοπτική όλοι οι Θεσσαλοί να γίνουν ενεργοί συνεταίροι πελάτες μας.

Η Τράπεζα διακρίνεται για τις υψηλές της αξίες οι οποίες εστιάζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Υψηλό επίπεδο συνεργασίας στη διοίκηση και τα υπηρεσιακά στελέχη, συνεταιριστικό πνεύμα και αίσθηση κοινωνικής αποστολής.
 • Εταιρική διακυβέρνηση υψηλού επιπέδου, αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, πιστή τήρηση των κανονισμών λειτουργίας.
 • Τήρηση των νόμων και των κανονισμών με ιδιαίτερη έμφαση τη μη χρησιμοποίηση της Τράπεζας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Σεβασμός στις τραπεζικές διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη λειτουργία των τραπεζών.
 • Συνεπής τήρηση των ορίων και των δεικτών που τίθενται από τις εποπτικές αρχές και από τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας που διαμόρφωσαν διαχρονικά οι βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές.
 • Στόχευση στη μακροχρόνια ανάπτυξη μέσω χρήσιμων τραπεζικών δραστηριοτήτων και όχι στη βραχυχρόνια αποκόμιση κερδών μέσω τραπεζικής κερδοσκοπίας.
 • Προσεκτική διαχείριση των κινδύνων, ανάπτυξη μηχανισμών ακριβούς υπολογισμού και εκτίμησής τους αποφυγή της αλόγιστης και υπερβολικής έκθεσης σε αυτούς.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη διαχείριση - αξιοποίηση των καταθέσεων των πελατών και των εισφορών συνεταιριστικού κεφαλαίου από τους συνεταίρους.
 • Διασφάλιση των χορηγήσεων με καλύμματα – εξασφαλίσεις υψηλής διασφαλιστικής αξίας.
 • Συναλλακτική συνέπεια, διαφάνεια και απλότητα στους όρους της συνεργασίας.
 • Φιλικότητα στη συνεργασία με τον πελάτη, δημιουργία αίσθησης οικειότητας στη «δική του» τράπεζα, άμεσες αποφάσεις από όλα τα εγκριτικά κλιμάκια, δυνατότητα επαφής με όλη την ιεραρχία της Τράπεζας, αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.
 • Πίστη στον τριπλό στόχο: της ενίσχυσης της τοπικής αποταμίευσης μέσω υψηλών καταθετικών επιτοκίων, της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας κυρίως των μικρομεσαίων και της εξασφάλισης υψηλών αποδόσεων στους συνεταίρους.
 • Διοχέτευση των διαθέσιμων προς χορηγήσεις κεφαλαίων της τράπεζας, σε δάνεια προς υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 • Αξιοκρατικές προσλήψεις, συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, αξιοποίηση κατά το δυνατόν του εσωτερικού δυναμικού στις θέσεις ευθύνης.
 • Συνεχής ενημέρωση και βελτιώσεις των συστημάτων και των διαδικασιών.
 • Αναπτυξιακή λογική και όχι επανάπαυση στις επιτυχίες.
 • Στήριξη των μελών για όλες τους τις ανάγκες.
 • Συνεργασία με τους Οργανισμούς και τους Μηχανισμούς της Τοπικής Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Διαρκής μέριμνα για τη διεύρυνση των αποδόσεων και των ωφελειών προς τους συνεταίρους πελάτες.
 • Η Τράπεζα υλοποιεί προγράμματα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό πάντα με σεβασμό προς τους Συνεταίρους που δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες (ηλικιωμένοι κλπ).