Τα Διευθυντικά Στελέχη της Τράπεζας έχουν πολυετή τραπεζική εμπειρία, σαφή αντίληψη των αναγκών του τραπεζικού κλάδου, γνώση της αγοράς και αξιοπρόσεκτες διευθυντικές ικανότητες.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιοκρατικούς διαγωνισμούς και το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον κατάλογο των επιτυχόντων. Επίσης, χρησιμοποιεί συμβούλους οικονομολόγους, τεχνικούς, νομικούς, επιχειρηματικούς οι οποίοι υποστηρίζουν τις υπηρεσίες στη λειτουργία τους.

Δημιουργούνται νέες οργανωτικές δομές και ενισχύονται οι παλιές, για να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα και προκλήσεις. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι υψηλού επιπέδου, με συνεχή δραστηριοποίηση της διοίκησης και της γενικής διεύθυνσης στην όσον το δυνατόν πιο ποιοτική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού στο δυσμενές οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον.

Η πιστοδοτική λειτουργία με την κεντροποίησή της στα πλαίσια της Διεύθυνσης Εργασιών και Πιστοδοτήσεων και με την υψηλού επιπέδου αξιολόγηση των πελατών, διασφαλίζει την αξιοποίηση των κεφαλαίων σε αποδοτικές και ενήμερες χορηγήσεις.

Η Διεύθυνση Καθυστερήσεων εργάζεται συνεχώς ώστε να υπάρξουν ρυθμίσεις στους συνεργάσιμους πελάτες και δικαστικές ενέργειες στους ασυνεπείς. Οι υπηρεσίες διοίκησης αντιμετωπίζουν με επιτυχία την απαιτούμενη προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο  που εφαρμόστηκε κυρίως μετά την άνοιξη του 2014 και την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που θέτουν αυστηρούς κανόνες στη λογιστική αποτύπωση των μεγεθών.

Η Τράπεζα ελέγχεται από:

•   τους Εσωτερικούς Ελεγκτές της

•   τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές

•  τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας Ελλάδος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Οργανόγραμμα της Τράπεζας.