• Πληρωμές Λογαριασμών των Οργανισμών που είναι ενταγμένοι στην ΔΙΑΣ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των  τελών κυκλοφορίας , εύκολα και με ασφάλεια χρεώνοντας τον καταθετικό λογαριασμό σας.
 • Πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες (Φ.Π.Α., εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εισφορές Ο.Α.Ε.Ε., Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Ε.Τ.Α.Ο., Τ.Ε.Α.Γ.Ε., Κτηματολόγιο 401 & 402, Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, Τ.Σ.Α.Υ, Δ.Ε.Κ.Ο. / Δ.Ε.Υ.Α. / Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης,  Τηλεφωνία / Internet, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Λοιπές εταιρείες). 
 • Εξόφληση λογαριασμών μέσο πάγιας εντολής :
  • Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Ασφαλιστικές Εταιρίες
  • Δήμοι
  • ΔΕΥΑ
  • ΟΤΑ
  • Δημόσιο
  • Τηλεφωνία / internet
  • Ενέργειας ( ΔΕΗ και φυσικού αερίου)
  • Ύδρευσης
  • Τηλεφωνίας / διαδικτύου
  • Συνδρομητικής τηλεόρασης 
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών οφειλών Δημοσίου και Ασφαλιστικών Οργανισμών.
 • Προετοιμασία Πληρωμών Λογαριασμών: Προετοιμασία για την πληρωμή λογαριασμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες η οποία μπορεί να εκτελεστεί, να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί μελλοντικά.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο της οδηγίας PSD2. Κατεβάστε εδώ
 • European Commission's leaflet on consumer rights under PSD 2 Directive. Download here

Πατήστε εδώ για να δείτε το σύνολο των Οργανισμών όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές.