Δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να τοποθετήσει τα διαθέσιμα της που δεν χρειάζεται άμεσα σε Προθεσμιακή Κατάθεση με υψηλά επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και το πλήθος και το ύψος των παράλληλων εργασιών που διατηρεί η επιχείρηση με την Τράπεζα. Τα επιτόκια μπορούν και να ανέρθουν κοντά στα προθεσμιακά επιτόκια των ιδιωτών.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις εξασφαλίζουν απόδοση χωρίς κίνδυνο για το κεφάλαιο σας και σας εγγυώνται ένα σταθερό επιτόκιο με σταθερό τόκο για το διάστημα που θα συμφωνηθεί. Η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προσφέρει υψηλότερο επιτόκιο για όλες τις κατηγορίες Προθεσμιακών Καταθέσεων και φροντίζει να είναι υψηλότερη τουλάχιστον κατά 0,50 % από το Μέσο Ορό των μεγάλων τραπεζών του ανταγωνισμού. Η διαφοροποίηση αυτή είναι απόρροια στρατηγικής επιλογής ακολουθώντας η Διοίκηση της Τράπεζας πιστά την αρχή της δημιουργίας αξίας για τον συνεταίρο – επιχειρηματία πελάτη. Οι κατηγορίες και τα επιτόκια αναρτώνται στο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ο εκτοκισμός γίνεται κάθε 6μηνο την 30/06 και την 31/12 και μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15 %.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ που ισχύει για όλες τις παραπάνω κατηγορίες καταθέσεων :

Η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης  Καταθέσεων και Επενδύσεων ( Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, στο σύνολό τους, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ( Σ.Κ.Κ.) του Ταμείου του ΤΕΚΕ , σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370 / 2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.  Πατήστε εδώ για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών