Τι είναι o SEPA

O SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε 34 ευρωπαϊκές χώρες, (οι 28 χώρες της Ε.Ε. και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό), μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωμές σε ευρώ, χωρίς μετρητά, θα διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες της Ζώνης του Ευρώ (18 χώρες)

Αυστρία

Ιρλανδία

Μάλτα

Βέλγιο

Ισπανία

Ολλανδία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

Γερμανία

Κύπρος

Σλοβακία

Ελλάδα

Λετονία

Σλοβενία

Εσθονία

Λουξεμβούργο

Φιλανδία

 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες με διαφορετικό νόμισμα (10 χώρες)

Βουλγαρία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Δανία

Ουγγαρία

Τσεχία

Κροατία

Πολωνία

 

Λιθουανία

Ρουμανία

 

 

Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - (6 χώρες)

Ελβετία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

Ισλανδία

Μονακό

Σαν Μαρίνο

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Ο SEPA έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωσυστήματος και προωθείται με πρωτοβουλία του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη των μέσων πληρωμών SEPA (μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), τα οποία τελικά θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα εθνικά μέσα πληρωμής. Στη δημιουργία του SEPA εμπλέκονται, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα συστήματα εκκαθάρισης και συμψηφισμού, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας διοίκησης.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2012, σε αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΕ) 924/2009. Ο Κανονισμός αυτός αναφέρεται επίσης και σαν “SEPA end-date regulation” και καθορίζει τις προθεσμίες για τη μετάβαση στα καινούργια μέσα πληρωμών του SEPA. Η προθεσμία για τη ζώνη του ευρώ είναι η 1η Φεβρουαρίου 2014 ενώ για τα κράτη-μέλη που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, η 31η Οκτωβρίου του 2016. Στις ημερομηνίες αυτές, τα εθνικά συστήματα πληρωμών για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις, θα είναι συμβατά με τα προϊόντα SEPA Credit Transfer (SCT) και SEPA Direct Debit (SDD).

Ο SEPA προϋποθέτει τη χρήση κοινών πανευρωπαϊκών προτύπων και επιχειρηματικών πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η πλήρως αυτοματοποιημένη και αποδοτική επεξεργασία των μέσων πληρωμών. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα πρότυπα χρησιμοποιούνται στις πληρωμές SEPA:

 • Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN-International Bank Account Number):

Προσδιορίζει το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου μιας πληρωμής. Στον SEPA, η χρήση του IBAN είναι επιβεβλημένη από 01/08/2014 και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντολών πληρωμής.

 • Κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης (BIC: Business Identifier Code):

Διεθνής τυποποιημένος κωδικός, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μία τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Μία διαφορετική ονομασία για τον BIC είναι SWIFT-Code. Η χρήση του BIC εντός SEPA θα υφίσταται μέχρι την 01/02/2016.

Ιδιώτες

Οι μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 για τους ιδιώτες είναι οι παρακάτω:

 1. Από την 01/08/2014 επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση-αναγραφή του ΙΒΑΝ (Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού) ακόμη και για λογαριασμούς που τηρούνται στην ίδια Τράπεζα
 2. Από την 01/08/2014 δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής έως 140 χαρακτήρων στο πεδίο πληροφοριών αποστολής (remittance info).
 3. Από την 01/02/2016 καταργείται η χρήση του κωδικού αναγνωρίσεως τραπέζης (BIC).

Τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή στις άμεσες χρεώσεις (SEPA DIRECT DEBITS), αλλά και στις μεταφορές πιστώσεων (SEPA CREDIT TRANSFERS) εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή σε:

 1. Εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
 2. Εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
 3. Πληρωμές προς τρίτους / Εντολές πληρωμής με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας

Επιχειρήσεις

Οι μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 για τις επιχειρήσεις, είναι οι παρακάτω:

 1. Από την 01/08/2014 επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση-αναγραφή του ΙΒΑΝ (Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού) ακόμη και για λογαριασμούς που τηρούνται στην ίδια Τράπεζα.
 2. Από την 01/08/2014 δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής έως 140 χαρακτήρων στο πεδίο πληροφοριών αποστολής (remittance info).
 3. Από την 01/02/2016 καταργείται η χρήση του κωδικού αναγνωρίσεως τραπέζης (BIC).
 4. Από την 01/02/2016 αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων ως προς την ανταλλαγή αρχείων.

Τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή στις άμεσες χρεώσεις (SEPA DIRECT DEBITS), αλλά και στις μεταφορές πιστώσεων (SEPA CREDIT TRANSFERS) εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή σε:

 1. Εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
 2. Εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
 3. Πληρωμές προς τρίτους / Εντολές πληρωμής με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας
 4. Καταβολή μισθοδοσίας
 5. Μαζικές ηλεκτρονικές πληρωμές
 6. Άμεσες χρεώσεις

Λόγω των ανωτέρω μεταβολών και ειδικότερα, λόγω της επιβεβλημένης αποκλειστικής χρήσεως - αναγραφής λογαριασμών ΙΒΑΝ στα αρχεία (με πολλαπλές συναλλαγές) που αποστέλλονται στην Τράπεζα, από την 01/08/2014 θα υπάρξουν μεταβολές ως προς τη δομή των εν λόγω αρχείων (γραμμογράφηση). Ειδικότερα, για την μισθοδοσία των υπαλλήλων κάθε επιχείρησης μέσω της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από 15/01/2015 επιβάλλεται η χρήση-αναγραφή του ΙΒΑΝ (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) στα στοιχεία των μισθοδοτούμενων που αποστέλλει η κάθε επιχείρηση στην τράπεζα για την μισθοδοσία τους. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, κάθε επιχείρηση λαμβάνει από την Τράπεζα :

 1. Ένα αρχείο excel με τους λογαριασμούς των υπαλλήλων που έχει δηλώσει στην τράπεζα, σε μορφή IBAN.
 2. Μία εφαρμογή για την εισαγωγή του αρχείου excel στο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας. Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής δημιουργείται ένα νέο αρχείο με επέκταση .FCO , το οποίο θα αποστέλλεται στο e-mail της Τράπεζας.