Το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο την εύρυθμη, την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Τράπεζας, τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής και πολιτικής, το συντονισμό των εργασιών και σε εφαρμογή των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων αποφάσισε την σύσταση των κάτωθι Επιτροπών.             

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή συστάθηκε σύμφωνα με τον  Νόμο 3016/2002, την ΠΔΤΕ 2577/2006 και τον Νόμο 3693/2008.

Τα  μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται (3) τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Από τα εν λόγω  μέλη, το ένα τουλάχιστον είναι ανεξάρτητο. Το  Δ.Σ ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι  τετραετής . Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της  σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η  Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά εντός εκάστου ημερολογιακού τριμήνου κάθε χρόνου ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ. 

Τα κυριότερα καθήκοντα- αρμοδιότητες  της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

H παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Τράπεζας.

Η υποβολή πρότασης για την επιλογή, την αντικατάσταση ή την εναλλαγή των Εξωτερικών  Ελεγκτών.

Η ανεξάρτητη από τις εμπλεκόμενες μονάδες, επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών  κατάρτισης των δημοσιευμένων ετησίων και περιοδικών καταστάσεων της Τράπεζας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά  Πρότυπα.

Η επίβλεψη του έργου των Ορκωτών Λογιστών, η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.

Αξιολογεί το έργο της Εσωτερικής Επιθεώρησης με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το  βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του  οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των  κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.

Η  υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση αδυναμιών του ΣΕΕ  που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το  Δ.Σ..

Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους Εσωτερικούς ή Εξωτερικούς ελεγκτές.

Εισηγείται τουλάχιστον ανά τριετία την ανάθεση περιοδικά σε τρίτους, σε εταιρία Ορκωτών Λογιστών, πλην των Τακτικών,  που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, αξιολόγησης  της επάρκειας του ΣΕΕ  της Τράπεζας.

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από  τρία μη ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου4 του ν.3016/2002,όπως ισχύει, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ η θητεία τους ορίζεται για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν  την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Αποδοχών διαθέτει επαρκεί εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, προκειμένου να συνδράμει στην ευθυγράμμιση της πολιτικής των αποδοχών με το προφίλ  της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί  στο πλαίσιο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας. Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται αποκλειστικά, εισηγήσεις για αμοιβές μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας, κατόχων συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και η πολιτική αποδοχών του προσωπικού.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Ε.Δ.Κ. ορίζεται από το Δ.Σ. και απαρτίζεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

Η διάρκεια της θητείας της σύνθεσης της εκάστοτε επιτροπής καθορίζεται από το Δ.Σ., καθώς και η συχνότητα εναλλαγής των μελών της.

Έχει επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες ως προς την κατάσταση κινδύνων της Τράπεζας και στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους. Καθορίζει το είδος, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνει σχετικά με θέματα κινδύνων

Ένα εκ των μελών ορίζεται ως πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής, στα πλαίσια των  συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες  της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι:

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας και στην επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό. 

Η μέριμνα για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και μονάδων της Τράπεζας. 

Η λήψη και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αναφορών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, ενημερώνοντας το Δ.Σ σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει η Τράπεζα και η διαβεβαίωση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.  

Η πρόβλεψη για τη διενέργεια, τουλάχιστον, ετήσιων προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress  tests) για τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικό, ρευστότητας και ανάλογων τεχνικών για το λειτουργικό κίνδυνο. 

Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων υποβάλλει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συνολική παρούσα και μελλοντική στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ιδρύματος, υποβοηθώντας το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εν γένει αρμοδιότητα ως προς τους κινδύνους, στην επίβλεψη της υλοποίησης, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, της εν λόγω στρατηγικής, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων ελέγχει την τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ιδρύματος. Όταν η τιμολόγηση δεν απηχεί με ακρίβεια τους κινδύνους σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων, η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων υποβάλλει διορθωτικό σχέδιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών και με την επιφύλαξη των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζει κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα προβλεπόμενα κέρδη.

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)

Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει για θέματα διαχείρισης Διαθεσίμων και Ισολογισμού. Συνεδριάζει σε Μηνιαία  βάση. Όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς, εβδομαδιαία ή ακόμα και σε καθημερινή βάση.

Αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για την οικονομική πολιτική της Τράπεζας. Προσδιορίζει τους βασικούς οικονομικούς στόχους της Τράπεζας όπως απόδοση, κερδοφορία, μεγέθυνση, ορίζει τους κατευθυντήριους άξονες, τις βασικές ενέργειες και τα μέσα διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και επεμβαίνει έγκαιρα και αποφασιστικά για να εξασφαλίσει την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως, το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει, τον ανταγωνισμό, τις συνθήκες της αγοράς κ.λ.π.

Ως μέλη συμμετέχουν ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Εργασιών και Πιστοδοτήσεων, ο Διευθυντής Οικονομικών και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ που συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος τον ενημερώνει.

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής απαιτείται πλειοψηφία των  μελών , με την παρουσία οπωσδήποτε  του Γραμματέα ή του Γενικού Διευθυντή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται ομόφωνα έπειτα από διάλογο. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας καταγράφονται οι τυχόν ενστάσεις.

Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων

Η Επιτροπή εξετάζει θέματα ρυθμίσεων:

 • Μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού των Ν.4469/2017 και Ν.4738/2020

Στην Επιτροπή συμμετέχουν:

 • Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Γενικός Διευθυντής
 • Διευθυντής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων
 • Υπεύθυνος Τμήματος Οριστικών Καθυστερήσεων
 • Υπεύθυνος Τμήματος Προσωρινών Καθυστερήσεων

Εγκριτική Λειτουργία:

Στα πλαίσια των Ν.4469/2017 και Ν.4738/2020 και λαμβανομένων υπόψη των σύντομων προθεσμιών εντός των οποίων η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Σ.Δ.Κ. και στη Πολιτική Διαγραφής Επισφαλών Απαιτήσεων.

Εισηγητική Λειτουργία:

Στα πλαίσια διμερών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών η Επιτροπή είναι αρμόδια για τις εισηγήσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Σ.Δ.Κ. και στη Πολιτική Διαγραφής Επισφαλών Απαιτήσεων.

Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Ανοιγμάτων

Γενικά

H Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Ανοιγμάτων δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει εγκριτικά τις ανάγκες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων στα πλαίσια των εποπτικών κανονισμών.

Μέλη

Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Δ.Ο.Κ. και 2 ανεξάρτητα μέλη οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της εγκριτικής λειτουργίας δανείων της Τράπεζας.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δ.Ο.Κ. που συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη ομόφωνης απόφασης το αίτημα διαβιβάζεται προς εξέταση στο Δ.Σ.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση.

Εγκριτική Λειτουργία

Η Επιτροπή εξετάζει θέματα διαχείρισης για το σύνολο του πελατολογίου Διαχείρισης Διεύθυνσης Καθυστερήσεων (πελατών Προσωρινών και Οριστικών Καθυστερήσεων):

 • Ρυθμίσεις Οφειλών Μακροπρόθεσμου και Βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα
 • Οριστικές Διευθετήσεις οφειλών
 • Εισηγήσεις Καταγγελίας συμβάσεων και μεταφοράς από την προσωρινή στην οριστική καθυστέρηση
 • Λοιπές εργασίες Διεύθυνσης Καθυστερήσεων.
 • Εγκρίσεις Διαχειριστικού κλιμακίου χωρίς ομοφωνία

Εισηγητική Λειτουργία

Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει και να εισηγηθεί στο Δ.Σ. αναφορικά με προτάσεις οριστικής διευθέτησης ειδικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή υπάγεται ιεραρχικά στο Δ.Σ. της Τράπεζας και έχει εξουσιοδοτηθεί για τις παραπάνω λειτουργίες από αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 943/24-10-2017 Συνεδρίαση της και την τροποποιητική αυτής υπ’ αριθμ. 1042/08-06-2021.

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύνθεση:

Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζεται από το  Δ.Σ  και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων θα ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με σειρά που ορίζεται ως εξής:

1.          Α΄ Αντιπρόεδρος του  Δ.Σ.

2.          Γραμματέας Δ.Σ

και  τρία μέλη θα ανήκουν στην Ιεραρχία της Τράπεζας, ήτοι :

Τα δύο εκλεγμένα Εκτελεστικά μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού και ο  Γενικός Διευθυντής.

Επιτρέπεται  η συμμετοχή Υπηρεσιακών  Παραγόντων στην επιτροπή όποτε είναι απαραίτητη η παρουσία τους.

Διαδικασίες:

 • Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πριν από κάθε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής προηγείται πρόσκληση όλων των μελών   της.
 • Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ομόφωνες. Σε αντίθετη δε περίπτωση θα παραπέμπεται το  θέμα στο Δ.Σ.
 • Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται  τουλάχιστον (3) μέλη , (1) ένας  εκ των Α΄ Αντιπροέδρου ή  Γραμματέα του Δ.Σ  και δύο (2) μέλη από τα τρία (3)  μέλη της Ιεραρχίας της Τράπεζας.
 • Οι αποφάσεις καταγράφονται και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη σε ειδικό χώρο στα εισηγητικά.

Αρμοδιότητες:

1.  Δ΄ Εγκριτικό Κλιμάκιο χρηματοδοτήσεων

2. Διαχείριση καθυστερήσεων

3. Διαχείριση προμηθειών

4. Διαχείριση Διαθεσίμων

5. Διαχείριση Ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας

6. Διαχείριση Προσωπικού

Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής

1. Σύσταση

Η Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής (IT Steering Committee) ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από 7 μέλη, τα οποία πρέπει να διαθέτουν την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής.

Επικεφαλής της Επιτροπής ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Διάρκεια

Η Διάρκεια της Συντονιστικής Επιτροπής Πληροφορικής ορίζεται σε 2 έτη.

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως υπεύθυνο όργανο για τη συνολική διεύθυνση και εποπτεία της Τράπεζας αλλά και για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε προτεραιότητες της αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων αποτελούμενη από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), τον πρόεδρο του ΔΣ, τον Υπεύθυνο Φυσικής Ασφάλειας, τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και τον Υπεύθυνο Πληροφορικής. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ανωτέρω Επιτροπή να αποφασίζει και να υλοποιεί άμεσα όλες τις ενέργειες που διασφαλίζουν τόσο την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων και πελατών της, όσο και την επιχειρησιακή συνέχεια της Τράπεζας, ενώ εγκρίνει και παρακολουθεί στενά τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων.