Η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης  Καταθέσεων και Επενδύσεων ( Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, στο σύνολό τους, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ( Σ.Κ.Κ.) του Ταμείου του ΤΕΚΕ , σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370 / 2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.